ทัวร์ยุโรป EUROPE UK HARRY POTTER 9 วัน 6 คืน
รหัสทัวร์
     PM7_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป EUROPE UK HARRY POTTER 9 วัน 6 คืน
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     98,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กรุงลอนดอน – เมืองแอมส์เบอร์รี่ - สโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ – เมืองคาร์ดี๊ฟ (เวลส์) – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – เมืองยอร์ค – ยอร์คมินสเตอร์ – นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ – กรุงเอดินเบิร์ก(สก๊อตแลนด์) – ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส - ปราสาทเอดินเบิร์ก – พระตำหนักโฮลีรู๊ด  - เลคดิสทริค – เมืองวินเดอร์เมียร์ - เลคดิสทริค – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – กรุงลอนดอน - The Making of Harry Potter - เวสต์มินเตอร์ – ลอนดอนอาย – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม  – ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด
พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน
 

กำหนดการ
วันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 22 - 30 พฤศจิกายน 2560
วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     21 ต.ค. 60 

bookmark


วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ )
22.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย (TG)  เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร 

 

วันที่สอง
กรุงลอนดอน – เมืองแอมส์เบอร์รี่ - สโตนเฮ้นจ์ – พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ที่เมืองบาธ – เมืองคาร์ดี๊ฟ (เวลส์)
00.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910
06.20 น.
เดินทางถึงสนามบินฮีทโธรว์ นครลอนดอน ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว รถโค้ชรอรับท่าน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) (ระยะทางประมาณ  134 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)
นำท่านเข้าชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุมากกว่า 5,000 ปีมาแล้ว กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ (Bath) (ระยะทางประมาณ  66 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.20 ชม.) เมืองในหุบเขาเอวอนเมืองเก่าแก่ที่มีอายุตั้งแต่เมื่อครั้ง    โรมันเรืองอำนาจจากหลักฐานบ่อน้ำพุร้อน และซากอาคารเก่าแก่ที่หลงเหลืออยู่ทำให้เมืองบาธได้รับการแต่งตั้งเป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ. 1987
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.
นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือบริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring) ส่วนที่สองคือ บริเวณวัด และส่วนที่สามคือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath และให้ท่านได้ชิมน้ำแร่ที่จัดให้กับนักท่องเที่ยวเท่านั้น
จากนั้นให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองอาคารบ้านเรือนถูกสร้างขึ้นในยุคจอร์เจียนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งอาคารรอยัลเครสเซ่นกลุ่มอาคารรูปครึ่งวงกลมที่มีสถาปัตยกรรมแปลกตา
นำท่านเดินสู่ เมืองคาร์ดิ๊ฟ (Cardiff) (ระยะทางประมาณ  91 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศเวลส์ หนึ่งในเครือจักรภพ กลางใจเมืองเป็นที่ตั้งของปราสาทคาร์ดิ๊ฟ เดิมเป็นที่พำนักของขุนนางผู้ปกครองเมือง ถูกล้อมรอบไว้ด้วยกำแพงโบราณ จากนั้นชม ศาลาว่าการเมืองและพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารโบราณเก่าแก่ ผ่านชมเมือง สวนสาธารณะคาร์ดิ๊ฟ, สนามกีฬามิลเลนเนียม, อาคารที่ทำการของรัฐ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ CLAYTON HOTEL CARDIFF หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่สาม
เมืองคาร์ดิ๊ฟ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ – เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – เมืองยอร์ค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (Bourton-on-the-Water) (ระยะทางประมาณ 132 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองที่โด่งดังที่สุดในคอต์สโวลส์ดูเงียบสงบมีลำธารสายเล็ก ๆ (แม่น้ำวินด์รัช) ไหลผ่านกลางเมือง และมีสะพานหินทอดข้ามน้ำเป็นช่วงๆ กับต้นวิลโลว์ที่แกว่งกิ่งก้านใบอยู่ริมน้ำเมืองนี้มีร้านอาหารและโรงแรม รวมทั้งร้านค้าให้เดินเล่นเก็บบรรยากาศอันรื่นรมย์
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) (ระยะทางประมาณ 40 กม. / ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอนอันเป็นบ้านเกิดของวิลเลียม เช็คสเปียร์ กวีที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
13.30 น.
อิสระเดินเล่นชมเมือง หาซื้อของที่ระลึกเกี่ยวกับวิลเลียม เชคสเปียร์กวีเอกของโลก 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (York) (ระยะทางประมาณ 241 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ระหว่างเส้นทางผ่านเขตยอร์คเชอร์เดลส์ ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ จนเข้าสู่เขตเมืองยอร์ค ซึ่งเป็นศูนย์กลางระบบรถไฟของสหราชอาณาจักรมาตั้งแต่ ค.ศ.ที่ 19
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
พักที่ YORK MARRIOT HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

 

วันที่สี่
เมืองยอร์ค – ยอร์คมินสเตอร์ – นั่งรถไฟสาย อีสต์โคสด์ เรลเวย์ – กรุงเอดินเบิร์ก(สก๊อตแลนด์) – ช้อปปิ้งย่านถนนปริ้นเซส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. นำท่านชม ลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ (Clifford’s Tower) สิ่งก่อสร้างโบราณเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่ยุคโรมัน ใกล้กันเป็นอาคารของพิพิธภัณฑ์ปราสาทยอร์ค กำแพงเมืองโบราณทอดแนวยาวสู่ตัวเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งมหาวิหารยอร์คมินสเตอร์จัดเป็นมหาวิหารแห่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอังกฤษ เป็นโบสถ์แบบกอธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษเหนืองดงามด้วยการตกแต่งด้วยกระจกสี จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นในเขตเมืองเก่าและตามอัธยาศัยกับการหาซื้อของที่ระลึก
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น. นำท่านออกเดินทางโดยรถไฟด่วนสู่ ดินแดนของสก๊อตแลนด์ที่กรุงเอดินเบิร์ก เมืองหลวงที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม   จากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งบนถนนปริ้นเซส ที่มีห้างสรรพสินค้าแบรนด์เนม และร้านขายของที่ระลึก โดยเฉพาะปี่สก็อตเครื่องดนตรีประจำชาติสก็อตที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลก รวมทั้งผ้า WOOLและผ้าแคชเมียร์ และผ้าตาร์ตันผ้าลายสก็อตพืน้ เมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศ
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ NOVOTEL EDINBURGH HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่ห้า ปราสาทเอดินเบิร์ก – พระตำหนักโฮลีรู๊ด  - เลคดิสทริค – เมืองวินเดอร์เมียร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเที่ยวชมเมืองเอดินเบอระ ขึ้นสู่ยอดเขาแคลตัน (Caton Hill) ให้ท่านประทับใจไปกับเมืองที่ถูกแบ่งเป็นสองฝั่งของโอลด์ทาวน์และนิวทาวน์ นอกจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองแล้ว บนเนินเขาแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานรำลึกถึงสงครามนโปเลียน ที่ยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ สถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงมหาวิหารแพนธีออนในประเทศกรีซ ได้รับการขนานนามว่า “เอเธนส์แห่งทิศเหนือ” ผ่านชมอนุสาวรีย์บ็อบบี้สุนัขพันธุ์สกายเทอเรียร์ ที่โด่งดังที่สุดตัวหนึ่งของโลก จากความซื่อสัตย์ และจงรักภักดี ถนนรอยัลไมล์ ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินีเวลาเสด็จเยือนสก็อตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่งสก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
นำท่านเข้าชม ปราสาทเอดินเบิร์ก (Edinburgh Castle) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์สก๊อต ตัวปราสาทแบ่งเป็นส่วนต่าง ๆ อย่างน่าชม อาทิ ส่วนของป้อมปราการ และกำแพงปราสาทโบราณ มีปืนใหญ่เรียงราย โบสถ์เซนต์มากาเร็ตสร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 12 เพื่อร าลึกถึงพระมารดาของกษัตริย์เดวิดที่ 1 แล้วเข้าสู่พระราชฐานชั้นในส่วนที่เป็น The Palace จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของราชวงศ์แห่งสก็อต ห้องประทับ และห้องมหามงกุฎ และGreat Hall เคยเป็นทั้งห้ องจัดเลี้ยง, การประชุมสภา, โรงเรือนทหาร และโรงพยาบาลมาแล้วในแต่ละยุคสมัยปัจจุบัน จัดแสดงเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการสงคราม
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (Windermere) (ระยะทางประมาณ 250 กม. / ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) สู่เขตเลคดิสทริค (Lake District) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดี และสวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
พักที่ LOW WOOD HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่หก
เลคดิสทริค – เมืองแมนเชสเตอร์ – สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด – กรุงลอนดอน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านชมบรรยากาศของเลคดิสทริคเขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเพื่อการพักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็นธรรมชาติของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจหนึ่งภาพวาด
นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester) (ระยะทางประมาณ 144 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองอุตสาหกรรมที่มีชื่อเสียง อีกทั้งยังมีสโมสรฟุตบอลที่มีชื่อเสียงโด่งดังในของโลก นำท่านเข้าชม สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด ที่สร้างนักเตะเก่ง ฝีเท้ายอดของปีศาจแดงมาหลายสมัย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกของทีมที่ท่านชื่นชอบในร้าน MEGA STORE ที่มากมายไปด้วยของที่ระลึกหลากหลายชนิดส าหรับแฟนบอล (หมายเหตุการณ์เข้าชมสนามฟุตบอลและ  มิวเซียมจะงดให้บริการในวันทำการแข่งขัน)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
13.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (London) (ระยะทางประมาณ 335 กม. / ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสหภาพยุโรป มีประชากรกว่า 7.5 ล้านคน ลอนดอนเป็นหนึ่งในศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจการเมือง และวัฒนธรรมของโลก การสื่อสารการบันเทิง แฟชั่น และศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ  ณ ภัตตาคารโฟร์ซีซั่น เมนูพิเศษเป็ดย่านต้นตำรับ หอยเชลล์ กุ้งมังกร
ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน  

 

วันที่เจ็ด
The Making of Harry Potter - เวสต์มินเตอร์ – ลอนดอนอาย – ทาวเวอร์ออฟลอนดอน – พระราชวังบัคกิ้งแฮม  – ช้อปปิ้งบนถนนอ็อกฟอร์ด
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ Warner Bros. Studio Tour London -The Making of Harry Potter เปิดประตูเข้าสู่โลกเวทมนต์ของเหล่าพ่อมดและแม่มด สัมผัสบรรยากาศโรงเรียนฮอกวอตส์ ให้ท่านชม ห้องอาหารของโรงเรียนฮอกวอตส์, เสื้อผ้าและของใช้ต่างๆที่ใช้ในการถ่ายทำ, ห้องนอนของบ้านกริฟฟินดอร์, เตียงนอนของแฮร์รี่ พอตเตอร์, ห้องทำงานของศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์, บ้านแฮกริด, ประตูเข้าห้องแห่งความลับ, บันไดกล และอื่นๆอีกมากมาย 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น.
นำท่านเที่ยวชม กรุงลอนดอน ผ่านจัตุรัสทราฟัลก้าร์, ผ่านจตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษ, หอนาฬิกาบิ๊กเบน ที่มีความสูง 320 ฟุต เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลก ผ่านชมลอนดอนบริดจ์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์แห่งแรก มหาวิหารเซนต์ปอล ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก 
นำท่านเดินทางสู่ ทาวเวอร์บริดจ์ สัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่งของเมือง เข้าสู่ทาวเวอร์ออฟลอนดอน (Tower of London) ที่มีประวัติศาสตร์อันเกรียงไกรเคยเป็นป้อมปราการ, ปราสาทราชวัง, คุกและแดนประหาร ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลายหลัง ชมมหามงกุฎอิมพีเรียล ซึ่งประดับด้วยเพชรที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกชื่อ “ดาราแห่งอาฟริกา 2” หรือ “คัลลินัน 2” และ “มงกุฎของพระราชินีอลิซาเบธ” ประดับด้วยเพชร “โคอินูร์” ที่เคยเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก และชิ้นสุดท้ายคือ “คฑา” ประดับด้วยเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก “ดาราแห่งอาฟริกา 1” หรือ “คัลลินัน 1” 
นำท่านขึ้น ลอนดอนอาย (London Eye) ชมทัศนียภาพของเมืองแบบเบิร์ดอายวิวบนกระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม 
นำท่านผ่านชม ศาลากลางเทศบาลนครลอนดอน ศูนย์กลางการปกครองส่วนท้องถิ่นมากว่า 800 ปี, เสาอนุสรณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่ แล้วเข้าสู่ถนนไวท์ฮอลล์ อาคารที่ทำการของรัฐในปัจจุบัน, บ้านเลขที่ 10 ถนนดาวน์นิ่ง บ้านพักของนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จัตุรัสพิคคาดิลลี่ เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลางเป็นที่นิยมของหนุ่มสาวมานั่งพลอดรักกัน เดินทางต่อสู่พระราชวังบั้คกิ้งแฮม ที่ประทับของพระเจ้าอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยย่านถนนอ๊อกฟอร์ด
19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
ที่พัก COPTHORNE TARA HOTEL LONDON หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน    

วันที่แปด พระราชวังวินด์เซอร์ - BICESTER VILLAGE - มหานครลอนดอน
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น.
นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังวินด์เซอร์ (Windsor Castle)  ตั้งอยู่บนเนินสูงมองเห็นแม่น้ำเทมส์ อยู่เบื้องล่าง พระราชวังวินด์เซอร์เป็นที่ประทับประมุขสูงสุดแห่งประเทศอังกฤษมาตลอด 900 ปี จึงถือได้ว่าพระราชวังแห่งนี้ป็นพระราชวังที่มีผู้พานักอาศัยต่อเนื่องยาวนานกว่าพระราชวังแห่งใดในโลก 
นำท่านเข้าชมภายในโดยผ่าน Jubilee Garden ก่อนเข้าสู่อาคารจัดแสดงประวัติความเป็นมาของพระราชวัง สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การชมคือเขตพระราชฐานชั้นใน State Apartment ถือเป็นหัวใจของพระราชวัง ห้องทุกห้องจึงถูกประดับประดาด้วยทรัพย์สมบัติของราชวงศ์อันประมาณค่ามิได้ ไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนฝีมือ, ม่านปักประดับ ผนัง, เครื่องลายคราม, รูปปั้น, อาวุธ ชุดเกราะ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ในยุคต่างๆ The King'sChamber อันมีภาพเขียนเป็นจุดเด่นนอกเหนือจากเตียงไม้สลักปิดทองสไตล์ฝรั่งเศสสมัยศตวรรษที่ 18 ที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางห้อง และห้องที่โดดเด่นที่สุด St.George's Hall ท้องพระโรงแห่งนีมี้ความยาวกว่า 50 เมตร จึงมักใช้ในงานพระราชพิธี ภายในตกแต่งตามศิลปะแบบโกธิก ประดับประดาด้วยอาวุธชุดเกราะและตราประจาราชวงศ์ เข้าชม St. George's Chapel ถือเป็นอาคารสไตล์โกธิกที่งดงามที่สุดในประเทศอังกฤษอาคารแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปีค.ศ. 1475 โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 4 และใช้เวลากว่า 50 ปี จนสาเร็จลุล่วง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
13.00 น. นำท่านสู่ BICESTER VILLAGE เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าภายในเอ๊าท์เล็ทกว่า 120 ร้านค้าแบรนด์เนมให้ท่านเลือกซื้ออย่างจุใจ
17.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองมิวนิก มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund คืนภาษี
21.35 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่เก้า สนามบินสุวรรณภูมิ
16.00 น.
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image

offline Close

Image

offline Close

Image
Top