รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     18 ต.ค. 60 

bookmark

วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 

 

วันที่สอง กรุงเทพฯ - โดฮา (กาตาร์) – มาดริด (สเปน)  
02.05 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงโดฮา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR837 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
04.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง 
07.45 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR149 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
13.55 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมาดริดบาราคัส กรุงมาดริด ประเทศสเปน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านชม กรุงมาดริด (Madrid) เมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองลงมาจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน ตั้งอยู่ใจกลางของแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัย ในปีค.ศ.1561 กษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับมาจากเมืองโทเลโด และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่ นำชม อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส (The Cibeles Fountain) ซึ่งอยู่ที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (Plaza de Cibeles) ซึ่งเป็นวงเวียนสำคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด  ภายในบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารสวยงามและสำคัญประจำอยู่ทั้ง 4 มุม อาทิเช่น ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ที่ทำการใหญ่ไปรษณีย์, ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกา ชมประตูชัยอาคาล่า (Splendid puerta de alcala) สร้างขึ้นในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ล ที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ (The bear and the cherry tree in Madrid) อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด จากนั้นนำท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (Plaza Mayor of Madrid) จตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่คราคร่ำไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
ที่พัก HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า

 

วันที่สาม
มาดริด – เซอโกเบีย – รางส่งน้ำโรมัน – มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่า เดอเอสปาญน่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (Segovia) เมืองท่องเที่ยวสำคัญเมืองหนึ่งของสเปน ได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 นำท่าน ชมรางส่งน้ำโรมัน (Acueducto de Segovia) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่แต่อย่างใด และได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปนที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ำประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของราง เริ่มจากนอกเมือง แล้วลำเลียงส่งน้ำเข้ามาในเมือง รางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์สำคัญของเมือง ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมาดริด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (Palacio Real) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ,พรม, นาฬิกา, เครื่องลายคราม, หนังสือ, เครื่องประดับ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า (Plaza de espana) แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์รูปหล่อทองแดงสองอัศวิน ดอนกีโฆเต้ (Donquixote) และซานโจ (SANCHO) 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่ มาดริด – โทเลโด – มหาวิหารแห่งโทเลโด – วาเลนเซีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (Toledo) เมืองหลวงเก่าของสเปน ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองป้อมน้อย” ในอดีตเมืองแห่งนี้เคยถูกชาวโรมันยึดครองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนมือปกตรองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่างๆ จนถึงปี ค.ศ.1085 จึงได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ฟองโซที่6 จึงได้สถาปนาเมืองโทเลโด ขึ้นเป็นเมืองหลวงของสเปน จนกระทั่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงแมดริด จนถึงปัจจุบัน เมืองโทเลโดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็น แหล่งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งมีทัศนีภาพที่สวยงามโดยมีแม่น้ำเทกัส ไหลผ่านเมือง ลักษณะผังเมืองเป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุด จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งโทเลโด (Toledo Cathedral) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซวิลญ่า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ด้านข้างเป็นป้อมปราการอัลตาซาร์ขนาดใญ่ ผ่านชมโบสถ์ซานโตเมเม่ ที่เก็บภาพเขียนผลงานของเอลเกรโกในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และย่านชุมชนชาวยิว อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกย่านใจกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด คือดามัสเซเน (Damascene) เป็นภาชนะโลหะลงดำ ขึ้นลายด้วยใยเงินและทองแดง 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย นำท่านเดินสู่ เมืองวาเลนเซีย (Valencia) หรือบาเลนเซีย เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตูเรีย (Turia River) มีชื่อเสียงในการผลิตส้มบาเลนเซียและมีชายหาดที่สวยงาม และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม, วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสเปน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (Valencia Club de Football) สโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง **พิเศษ!! เมนูข้าวผัดสเปน
ที่พัก SERCOTEL SOROLLA PALACE HOTEL, VALENCIA หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า วาเลนเซีย – มหาวิหารวาเลนเซีย – หอคอยเซราโนส – บาร์เซโลน่า
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง, ที่ทำการไปรษณีย์, ร้านค้า,สนามสู้วัวกระทิง นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (Catedral de Santa Maria de Valencia) มหาวิหารใจกลางเมือง เป็นสถาปัตยกรรม แบบผสมผสานแบบโรมาเนส โกธิก และบาร็อค ด้านข้างจะเป็น เอล มิกูเลต (El Miguelete) หอระฆังที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 จากนั้นชมหอคอยเซราโนส กำแพงเมืองเก่า พลาซ่ามาร์ยอร์ อาคารบ้านเรือน และแหล่งพักผ่อนของชาวสเปน 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (Costa del Azahar) หรือ ชายฝั่งดอกส้มบาน ตั้งชื่อตามสวนส้มที่ปลูกทั่วที่ราบชายฝั่งและส่งกลิ่นหอมหวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียน นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (Barcelona) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา และเป็นเมืองสำคัญอันดับ 2 ของสเปน
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง **พิเศษ!! ชมระบำฟลามิงโก้ 
ที่พัก FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก บาร์เซโลน่า – โบสถ์ซากราด้า แฟมิเลีย – ปาร์ค กูเอล - LA ROCA VILLAGE OUTLET
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (La Sagrada Familia) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันโตนีโอ เกาดิ สถาปนิกชาวสเปนิช เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่ เสร็จสมบูรณ์ นำท่านเข้าชม ปาร์ค กูเอล (Parque Quell) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีโชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอันโตนีโอ เกาดิ สิ่ง ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมกระเบื้องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติที่มีสีสันตัดกัน ดูโดดเด่น และแปลกตา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านดินทางสู่ LA ROCA VILLAGE OUTLET อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมส์ชั้นนำอย่างจุใจ อาทิ เช่น Armani, Burberry, Lacoste, Timberland, Calvin Klein, Coach, Nike, Escada, Ray-Ban, Gucci, Guess, Levi’s, Loewe, Polo ,Puma, Samsonite, Superdry, Swarovski เป็นต้น
ค่ำ **อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การช้อปปิ้ง
ที่พัก FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด
บาร์เซโลน่า – ลา รัมบลาส – อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส – สนามแคมป์นู – สนามบินบาร์เซโลน่า – โดฮา
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม เมืองบาร์เซโลน่า เมืองที่โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยงามของยุคเรเนอซองส์ โดยเฉพาะผลงาน ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อันโตนิโอ เกาดิ (Antonio Gaudi) ผ่านชมสถานที่สำคัญๆอาทิ ศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า, อาคาร Casa Milà ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของ อันโตนิโอ เกาดิ จุดเด่นอยู่ที่ตัวอาคาร มีลักษณะคล้ายกับถ้ำที่ถูกเจาะให้เป็นห้องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน แสงไฟที่เล็ดลอดออกทางกระจกหน้าต่างยังทำให้อาคารหลังนี้ดูงดงามและคลาสสิค นำท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (La Ramblas) เป็นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่า เป็นถนนสายที่คึกคักที่สุดในเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อของหรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง โดยปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (Christopher Columbus) ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามแคมป์นู (Camp Nou) ที่มีขนาดใหญ่มากโดยสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 99,000 คน อิสระให้ท่านได้ถ่ายด้านหน้าสนามฟุตบอล พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกที่ MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
13.00 น. นำคณะเดินทางสู่ สนามบินบาร์เซโลน่า เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
17.45 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR146 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)

 

วันที่แปด โดฮา – กรุงเทพฯ 
00.55 น.
เดินทางถึง สนามบินโดฮา เพื่อรอเปลี่ยนเที่ยวบิน
01.55 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)
12.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top