ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL
รหัสทัวร์
     DV9_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป TULIP FESTIVAL
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
     88,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–ขึ้นหอไอเฟล - เที่ยวชมเมือง-ล่องเรือบาโตมูซ–โบสถ์นอร์ทเทรอดาม–ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี–ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์–บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)–เที่ยวชมเมือง–จัตุรัสกลางเมือง-บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)–กรุงบรัสเซลส์ (Brussel–อะโตเมี่ยม–มานิเก้นพิส–อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - จตุรัสดามสแควร์-หมู่บ้านซานสคานส์ (ZaanseSchans) –การทำรองเท้าไม้ - สวนเคอเคนฮอฟ–เทศกาลดอกทิวลิป-ล่องเรือหลังคากระจก– ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร –โคโลญจน์ (เยอรมัน)–วิหารโคโลญจน์
กำหนดการ
วันที่ 29 เมษายน 2560 ถึง วันที่ 6 พฤษภาคม 2560
วันที่ 6 - 13 พฤษภาคม 2560
วันที่ 13 - 20 พฤษภาคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     27 เม.ย. 60 

bookmark
วันแรก กรุงเทพฯ–กรุงปารีส (ฝรั่งเศส)
21.00น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

วันที่สอง ปารีส–พระราชวังแวร์ซายส์–ขึ้นหอไอเฟล - เที่ยวชมเมือง
00.05 น.
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 930 นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
07.05น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล กรุงปารีสผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ พร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์”นำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์(Versailles) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ อดีตเมืองหลวงและศูนย์กลางการเมืองการปกครองในสมัยรัชกาลพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (The Palace of Versaille) พระราชวังหลวงแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสตั้งอยู่ที่เมืองแวร์ซายส์ซึ่งปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของมหานครปารีสพระราชวังแวร์ซายส์เป็นพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ และที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรปและนับเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคปัจจุบันด้วย ชมพระราชวังอันล้ำเลิศทางศิลปะของ เลอโวโมทร์ทและเลอโน ที่ได้ก่อสร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 นำท่านชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินี และห้องต่างๆที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปวัตถุล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลกชมห้องประวัติศาสตร์ ห้องกระจกฮอลล์ออฟมิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมความงดงามของกรุงปารีส(Paris) “สาวน้อยแห่งยุโรป” มหานครที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สู่ถนนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่ผู้คนหลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้องมาเยือน ถ่ายภาพคู่กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลกจากนั้นนำท่านชมทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทาง โดยนำท่านขึ้นชั้น 2 ของหอไอเฟล (Eiffel Tower) ผ่านชม จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่มีเสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ที่นโปเลียนนำมาจากวิหารในลักซอร์ของประเทศอียิปต์เมื่อครั้งที่นโปเลียนพิชิตอียิปต์ได้ตั้งตระหง่านอยู่ยังลานประหารชีวิตผู้ต่อต้านการปฏิวัติ และสถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตนำท่านเดินทางสู่ La Vallee Outlet Shopping Villageแหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า70 ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินค้าท้องถิ่นของที่ระลึกและอื่นๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บัค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTEL PULLMAN PARIS LA DEFENSE หรือเทียบเท่าระดับ4 ดาว
 
 
วันที่สาม ล่องเรือบาโตมูซ–โบสถ์นอร์ทเทรอดาม–ช้อปปิ้งร้านค้าปลอดภาษี–ช้อปปิ้งแกลเลอรี่ลาฟาแยตต์–บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)–เที่ยวชมเมือง–จัตุรัสกลางเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือบาโตมูซ(Bateaux Mouches Cruise) เพื่อชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก ผ่านชมความสวยงามของ โบสถ์นอร์ทเทรอดาม (Notre-Dame Cathedral) อันศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุกว่า 800 ปี ตั้งเด่นเป็นตระหง่านริมแม่น้ำแซนด์ที่สวยงามยิ่ง (เรืองดบริการในกรณีที่น้ำล้นตลิ่งและมีเหตุการณ์นัดหยุดงาน)อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าอาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า,เครื่องสำอาง และอื่นๆ ณ ร้าน Duty Free Shop ที่มีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นก่อนที่จะมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งใน Galeries Lafayette Department Store ห้างสรรพสินค้าชื่อดังของกรุงปารีส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองบรูจจ์(Brugge)ประเทศเบลเยี่ยม ที่ได้รับฉายาว่า “เมืองเวนีสแห่งทะเลเหนือของยุโรป” ด้วยเหตุที่มีบ้านเรือนสวยงามสร้างขึ้นท่ามกลางแม่น้ำลําคลองและสะพานที่มีอยู่มากมายทั่วทั้งบริเวณเมืองเก่า เที่ยวชมเมืองบรูจจ์ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นหนึ่งในเมืองสวยที่สุดของยุโรป ชมอาคารบ้านเรือนที่มีลวดลายประดับฝาผนังและบนหน้าจั่วของบ้านที่ออกแบบตามศิลปะยุคบาร๊อค-ดัชท์ ชมแม่น้ำลําคลอง ท่าเรือและถนนคนเดินที่ปูด้วยแผ่นอิฐ ผ่านสวนสาธารณะและย่านการค้าโบราณเข้าสู่ จัตุรัสกลางเมือง(Market Square) ที่มีความโดดเด่นของหอระฆังสูง 300 ฟุตของป้อมปราการประจําเมืองอายุ 700 ปี อาคารศาลาว่าการเมือง (City Hall) แสนสวยสไตล์โกธิค บริเวณโดยรอบจะเต็มไปด้วยบรรยากาศย้อนยุคไปสู่อดีตกาล เหมือนเมื่อครั้งที่เมืองบรูจจ์เป็นเมืองของเหล่าเศรษฐี ชมมหาวิหารและรูปแกะสลักหินอ่อนมาดอนน่า (Chruch of Our Lady) ฝีมือไมเคิลแอนเจโล จากนั้นมีเวลาให้ท่านสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามของเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ
Hotel NovotelBrugge Centrumหรือเทียบเท่าระดับ4 ดาว

วันที่สี่ บรูจจ์ (เบลเยี่ยม)–กรุงบรัสเซลส์ (Brussel–อะโตเมี่ยม–มานิเก้นพิส–อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) - จตุรัสดามสแควร์
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussel) เที่ยวชมเมืองหลวงของเบลเยี่ยมแวะถ่ายรูปกับ อะโตเมียม (Atomium) ปฎิมากรรมมหึมาเป็นลูกโมเลกุลเหล็ก 9 ลูกที่สร้างขึ้นเป็นสัญลักษณ์ของงาน Expo ในอดีตแวะชมตลาดเก่าแกรนด์เพลส (Grand Place) ซึ่งถือเป็นจัตุรัสอายุมากกว่า 400 ปีที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีและสวยที่สุดในยุโรป ชมลานกว้างปูแผ่นหินที่รายล้อมด้วยอาคารหลากหลายสไตล์ที่งดงามอย่างวิจิตรพิศดาร ชมศาลาว่าการเมืองสไตร์โกธิคที่มีหอคอยยอดแหลมสูงสง่าและยังมีถนนตรอกซอกซอยที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนที่สวยงามสุดคลาสสิคชมประติมากรรมรูปเด็กยืนฉี่ มานิเก้นพิส (ManekenPis) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ด้วยการบรรจงสร้างขึ้นจากตํานานวีรบุรุษของเมืองบรัสเซลส์ โดยศิลปิน เจอโรม ดูเกสนอย ในปีค.ศ.1619 หลังจากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง เครื่องแก้ว ผ้าลูกไม้และช๊อคโกแล๊ต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) นครหลวงแห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ ชมภูมิประเทศที่ได้ชื่อว่า ดินแดนที่มีระดับแผ่นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเดินเล่นช้อปปิ้งที่จัตุรัสกลางเมืองดามสแควร์ (Dam Square) ผ่านชมพระราชวังของพระราชินีเบียทริค (The Palace of Beatrix of the Netherlands) อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ทําด้วยไม้เป็นของที่ระลึกภายในร้านค้าพื้นเมือง
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTELMERCURE AMSTERDAM AMSTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
 
วันที่ห้า หมู่บ้านซานสคานส์ (ZaanseSchans) –การทำรองเท้าไม้ - สวนเคอเคนฮอฟ–เทศกาลดอกทิวลิป
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานสคานส์ (ZaanseSchans) เป็นหมู่บ้านเก่าที่รัฐบาลอนุรักษ์ไว้ บริเวณนี้จะมีกังหันลม (Windmill) ให้ท่านได้ถ่ายภาพกับสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งชาวดัตช์ในอดีตใช้เป็นที่อยู่อาศัยและต้องใช้กังหันขนาดใหญ่นี้วิดนำเข้าสู่พื้นที่การเกษตรปัจจุบันซานสคานส์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้ที่มาเยือนเนเธอร์แลนด์จะพลาดไม่ได้ ชม โรงงานผลิตเนยแข็ง ชนิดต่างๆ ซึ่งท่านสามารถทดลองชิมและซื้อหาเป็นของฝากได้ ชมการทํารองเท้าไม้(Wood Shoes Factory) ที่ชาวดัตช์ใช้สวมใส่ในอดีต ซึ่งมีวิธีการทำที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิซเซ่ (Lisse) เข้าสู่ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ซึ่งภายในสวนเคอเคนฮอฟ (Kerkenhof Garden) เป็นสวนสวยที่ผู้คนทั่วโลกปรารถนาที่จะมาเยือน เป็นแหล่งปลูกทิวลิปที่ใหญ่และสำคัญยิ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นสวนที่สวยงามและสะพรั่งไปด้วยดอกทิวลิป ซึ่งมีมากถึงกว่า 7 ล้านต้นในแต่ละปี รวมทั้งดอกไม้อื่นๆ เช่น ลิลลี่ แดฟโฟดิล หรือนาซิสซัสไฮยาซินธ์ ออกดอกบานสะพรั่งอยู่ดูละลานตา สวนได้ถูกออกแบบไว้อย่างสวยงามในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม เพราะที่นี่ 1ปีจะเปิดให้เข้าชมเพียง 1 ครั้งเท่านั้น
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTELMERCURE AMSTERDAM AMSTELหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก ล่องเรือหลังคากระจก– ศูนย์ฯเจียรนัยเพชร –โคโลญจน์ (เยอรมัน)–วิหารโคโลญจน์–เที่ยวชมเมือง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเที่ยว ชมกรุงอัมสเตอร์ดัมทางลําคลองด้วยการล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมความงามอันเป็นแบบฉบับของเมืองริมน้ำที่สวยงามที่สุดในศตวรรษที่ 17 เพลิดเพลินกับบ้านเรือนทรงแคบที่อวดความงามกันที่หน้าจั่ว ในส่วนแม่น้ำลําคลองก็ยังมีบ้านเรือนแพรูปทรงแปลกตาจอดเรียงรายมากกว่า 2,500 หลังเข้าชมศูนย์กลางการเจียรนัยเพชร (City of Diamond) ที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกซึ่งทําให้กรุงอัมสเตอร์ดัมได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเพชร (City of Diamond) ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเพชร และการซื้อเพชรตามแบบมาตรฐานโลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านข้ามพรมแดนสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) เมืองใหญ่และร่ำรวยแห่งหนึ่งของเยอรมันและต้นกำเนิดโอเดอโคโลญจน์4711อันเลื่งชื่อโดยนักเคมีอิตาลีเป็นผู้คิดค้นในปีค.ศ.1709 ชม วิหารโคโลญจน์ (Cologne Cathedral) สถาปัตยกรรมแบบโกอธิคที่งดงามยิ่งใหญ่ที่สุดในเยอรมันนีซึ่งวิหารทั้งหมดได้สร้างเสร็จใน ค.ศ.1880 ชมความงดงามภายนอกด้วยศิลปะการแกะสลักและความงามของกระจกสีภายในวิหาร ที่แสดงถึงความสามารถของสถาปนิกในสมัยนั้นที่นี่ยังเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของสถูปแห่งมากี ไม้กางเขนแห่งเกโร เครื่องมือเครื่องใช้ เสื้อคลุมสำหรับการประกอบ พิธีทางศาสนาและเอกสารคัมภีร์ต่างๆ อีกด้วย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก HOTELHILTON COLOGNEหรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 

วันที่เจ็ด สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต–เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
09.30 น. เดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต(FrankfurtAirport)เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับมีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund
14.45 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG921 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่แปด กรุงเทพฯ
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top