รหัสทัวร์
     
ทัวร์
     
สายการบิน
     
ประเทศ
     
ระยะเวลา
     
ราคาเริ่มต้น
     0 baht
ไฮไลท์ทัวร์
กำหนดการ
Update ครั้งล่าสุด
     18 ต.ค. 60 

bookmark

วันแรก กรุงเทพฯ – ฮ่องกง –Citygate Outlet –เกาะลันเตา –เซินเจิ้น
 
*สำหรับพีเรียด 10 – 12, 22 – 24, 31 – 2 พฤษภาคม / 7 – 9, 14 – 16 มิถุนายน / 23 – 25 กรกฎาคม
04.00 น.
ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ นั่งแบบ 3-3-3 / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก. หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น
06.40 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX616
10.25น.
ทุกท่านถึงสนามบินฮ่องกง CHECK LAP KOKนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้นพาเดินออกทาง Hall B เพื่อขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่เกาะเกาลูน
*สำหรับพีเรียด 29 เมษายน – 1 พฤษภาคม / 7 – 9, 29 – 31 กรกฎาคม / 5 – 7, 16 – 18, 26 – 28 สิงหาคม / 2 – 4, 16 – 18, 23 – 25 กันยายน
05.30 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ  สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน CATHEY PACIFIC (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับคณะ นั่งแบบ 3-3-3 / มีอาหารร้อนและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก. หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ปไม่สามารถเลือกที่นั่งล่วงหน้าได้ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น
08.15 น. ออกเดินทางโดยเที่ยวบิน CX700
12.15 น.
ทุกท่านถึงสนามบินฮ่องกง CHECK LAP KOK นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองฮ่องกง จากนั้นพาเดินออกทาง Hall B เพื่อขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่เกาะเกาลูน CITY GATE OUTLET ศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ที่รวบรวมสินค้าแบรนด์เนมสากลชื่อดังในราคาลดพิเศษถึง70%ไม่ว่าจะเป็น Esprit, Adidas, Giordano, Nike,Bally, CK และอื่นๆ อีกมากมาย 
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
กระเช้านองปิง 360 เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลก มุ่งสู่ที่ราบนองปิงในเวลา 25 นาที โดยประมาณ ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา ให้ท่านได้กราบขอพร พระใหญ่เกาะลันเตา เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อปี1924เป็นพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ประทับกลางแจ้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลก หนัก 250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ ระหว่างเดินมาที่วัดจะเห็นพระใหญ่แต่ไกล หากใครได้ไปนมัสการ ขอพรแล้ว ชีวิตจะพบแต่ความสุขความสำเร็จในทุกๆ ด้าน
หมายเหตุ  กรณีทางกระเช้านองปิงมีประกาศ "ปิดปรับปรุงเพื่อซ่อมบำรุง" ในวันเดินทาง บริษัทฯ จะนำทุกท่านขึ้นสู่เกาะลันเตา โดยรถโค้ชทดแทน และขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ากระเช้าในทุกกรณี
สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางไปสู่ เซินเจิ้น (โดยรถไฟ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1)
ที่พัก (เซินเจิ้น/คืน1) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL หรือใกล้เคียง


วันที่สอง เซินเจิ้น - ช้อปปิ้งสินค้า OTOP –วัดกวนอู - ช้อปปิ้งตลาดหล่อวู – โชว์ม่านน้ำ 3D
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (2)
ชมสินค้า OTOP ขึ้นชื่อของจีน สินค้าของชาวจีน ที่มีชื่อเสียงมายาวนาน คงไม่พ้นสินค้าประเภท ผ้าไหมแท้ หยกแท้ และ ยาสมุนไพร ล้วนแล้วเป็นสินค้าที่มีประโยชน์ ด้านสุขภาพ และมีคุณค่าอย่างมาก เมื่อท่านมาถึงแหล่งสินค้าเหล้านี้แล้ว อย่าพลาดที่จะเลือกซื้อเป็นเจ้าของ หรือ นำไปฝากคนที่คุณรัก 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
วัดกวนอู  สัญลักษณ์ของความซื่อสัตย์ ความกตัญํูรู้คุณ ความจงรักภักดี ความกล้าหาญ โชคลาภ บารมี ท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขา มีสติปัญญาเลอเลิศมาก และไม่เคยประมาท การบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้าแก่ฝ่ายตรงข้าม และให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเอง ดังนั้นประชาชนคนจีนจึงนิยมบูชา และกราบไหว้ท่านเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเอง และครอบครัวในทุกๆ ด้าน
ตลาดหล่อวู ห้างดังที่คนไทยขนานนามว่า มาบุญครองจีน จำหน่ายสินค้าเลียนแบเกรด A+ แบรนด์ดังมากมาย อาทิเช่น Amani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis, Vuitton ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (4) เมนูพิเศษ!  Seafood + Red Wine
นำท่านชมโชว์ Man Groove 3D เป็นโชว์น้ำแบบ 3มิติ เป็นโชว์ม่านน้ำที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในโลก ใช้ทุน
สร้างกว่า 200 ล้านหยวน ในการแสดง เช่น แสงเลเซอร์ ไฟ เครื่องเปล่งแสง ม่านน้ำ ระเบิดน้ำ กว่า 600 ชนิด 
ที่พัก (เซินเจิ้น/คืน2) HONG LI LAI HOTEL / VIENNA HOTEL หรือใกล้เคียง

 

วันที่สาม ฮ่องกง –วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮุงฮัม)–วัดแชกง –จิวเวอรี่ - ช้อปปิ้งนาธาน - สนามบิน
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม (5)
นำท่านออกเดินทางกลับสู่ ฮ่องกง (โดยรถไฟ)ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ไฟล์ทกลับ CX617/CX709 ท่านจะได้เที่ยวโปรแกรมนี้ต่อเนื่อง
ไฟล์ทกลับ CX703 เวลากลับ 17.05 น. หากเวลาเหลือมากพอ ไกด์จะพาท่านเที่ยวโปรแกรมนี้
วัดเจ้าแม่กวนอิม (ฮุงฮัม) เจ้าแม่กวนอิมปรางนี้นี้มีชื่อเสียงทางด้านการขอพรกู้เงินท่านเป็นเทพแห่งความเมตตาคอยช่วยปัดทุกข์บำรุงสุขให้ชาวบ้าน เป็นวัดที่มีความนิยมมากทั่วเอเชีย วิธีการขอพรการกู้เงิน (ตามความเชื่อส่วนบุคคล)จุดธูปอธิฐานขอพร และขอกู้เงินจากท่านได้เลยจะเอาเท่าไรก็ระบุไป บางครั้งจะมีเจ้าหน้าที่แจกซองเงินให้แต่ถ้าไม่มีเราก็เตรียมไปเอง แล้วนำไปวนเหนือกระถางธูป 3 รอบ หรือ 9 รอบ จากนั้นก็เก็บซองอังเปานั้นไว้ เปรียบเสมือนว่าเราได้กู้เงินมาจากองค์เจ้าแม่แล้วกลับไปจะมีเงินเข้ามาดั่งได้เงินกู้ก้อนใหญ่และเมื่อสมหวังเรียบร้อยแล้ว  ต้องกลับมาทำบุญคืนท่าน  วัดแชกง หรือ วัดกังหัน  เป็นวัดหนึ่งที่ประชาชนชาวจีนในฮ่องกง ให้ความเลื่อมใสศรัทธาอย่างมาก สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงตำนานแห่งนักรบราชวงศ์ซ่ง  วัดนี้ถูกกล่าวขานให้เป็น  วัดที่ขึ้นชื่อด้านเสริมดวง แก้ชง ตามความเชื่อที่ว่า การหมุนกังหันกลับทิศ จะช่วยหมุนชีวิตพลิกผันจากร้ายกลายเป็นดีได้ เริ่มต้นปีใหม่ เพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายและนำแต่สิ่งดีๆ เข้ามา *** ขอให้ท่านมีความตั้งใจในการขอพร สถิติสำเร็จทุกราย
โรงงานจิวเวอร์รี่ ท่านจะได้พบกับจี้กังหัน เครื่องรางของขลังชื่อดัง ที่ทั่วโลกให้การยอมรับ **ของแท้ต้องที่ฮ่องกงเท่านั้น**ออกแบบโดยสินแซชื่อดังจากวัดแชกงวงล้อกังหันปัดเป่าอุปสรรคพัดพาโชคลาภมาสู่ตนเองและครอบครัว ท่านสามารถชมและเลือกซื้อใส่เพื่อเสริมบารมี ซึ่งดารานิยมเป็นอย่างมาก เพราะสำเร็จตามที่ขอ
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)เมนูพิเศษ! ห่านย่าง
จิมซาจุ่ย (ถนนนาธาน) ถือเป็นแหล่งช้อปแห่งแรกของเกาะฮ่องกงที่ทันสมัยที่สุด มีร้านค้าไว้เกือบทุกประเภท รวมทั้งโรงแรมนับสิบ และห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมายจากทุกมุมโลก ล้ำสมัยสุด ๆ แปลกใหม่ หลากหลายประเภทให้จับจ่าย ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล โทรศัพท์มือถือ เชิญเลือกชมซื้อสินค้าแฟชั่นที่มีเอกลักษณ์เป็นของ ตัวเองในสินค้ากิ๊บเก๋มากมาย ให้ได้เลือกมิกซ์แอนด์แมช ได้อย่างเมามันส์กันเลยทีเดียว  
*สำหรับพีเรียด 29 เมษายน – 01 พฤษภาคม / 4 – 6, 7 – 9, 23 – 25, 29 – 31, กรกฎาคม / 5 – 7, 16 – 18, 26 – 28 สิงหาคม / 2 – 4, 16 – 18, 23 – 25 กันยายน
17.05 น. เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบินCATHEY PACIFIC (CX)เที่ยวบิน CX703
19.00 น.
ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก. หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ป สายการบินไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น
*สำหรับพีเรียด 10 – 12, 22 – 24 พฤษภาคม / 7 – 9 มิถุนายน
21.30 น. เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบินCATHEY PACIFIC (CX)เที่ยวบิน CX617
23.25 น.
ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก. หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ป สายการบินไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่ม เจ้าหน้าที่ทัวร์จะช่วยร้องขอที่นั่งให้แก่ท่าน ณ จุดเช็คอิน ทังนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินเป็นสำคัญ
*สำหรับพีเรียด 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน / 14 – 16 มิถุนายน
22.25 น.  เหิรฟ้ากลับประเทศไทย โดยสายการบินCATHEY PACIFIC (CX)เที่ยวบิน CX709
00.15 น.
ถึงประเทศไทย สนามบินสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพทุกท่าน ที่นั่งแบบ 3-3-3  / มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง / โหลดกระเป๋าได้ 1 ใบ 20 กก. หมายเหตุ:  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้เป็นแบบกรุ๊ป สายการบินไม่อนุญาตให้เลือกที่นั่ง ท่านจะได้รับที่นั่งแบบสุ่มเท่านั้น

 

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top