ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE GRAND TOUR 9D6N
รหัสทัวร์
     DV2_TG/WRT
ทัวร์
     ทัวร์ยุโรป EASTERN EUROPE GRAND TOUR 9D6N
สายการบิน
     Thai International Airway (TG)
ประเทศ
     ยุโรป
ระยะเวลา
     9 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น
     85,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
คาร์โลวีวารี บ่อน้ำพุร้อนแห่งโบฮีเมีย
ปราก เมืองมรดกโลก เมืองร้อยปราสาท
เวียนนา ดินแดนแห่งดนตรีโมสาร์ท
บูดาเปสต์ ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ
สโลวัค ชมความงดงามปราสาทบราติสลาวา
เชสกี้ครุมลอฟ บรรยากาศสุดคลาสสิค
ซาลส์บวร์ก แสนโรแมนติก
กำหนดการ
วันที่ 21 - 29 ตุลาคม 2560
วันที่ 28 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560
Update ครั้งล่าสุด
     18 ต.ค. 60 

bookmark
วันแรก กรุงเทพฯ – เมืองมิวนิค (เยอรมัน)
21.00 น.
พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2 - 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย

 

วันที่สอง เมืองมิวนิค – คาร์โลวีวารี (เชค) – เมืองน้ำแร่ – บ่อน้ำพุร้อน – ปราก – เที่ยวชมเขตเมืองเก่า
00.50 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี
06.45 น. เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ พร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าแบบกล่องด้วยเมนู “ข้าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์” นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวีวารี (Karlovy Vary) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาดแห่งสาธารณรัฐเชค เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่ โดยพระเจ้าคาร์ลที่ 4 ที่ดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองนํ้าแร่ แสนสวยที่สุดแห่งหนึ่งของโบฮีเมีย ลักษณะเมืองอยู่ในหุบเขาสองฝั่งแม่น้ำเทปลา ดินแดนแห่งนี้เป็นที่ค้นพบแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติและมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง บ่อที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียสที่มีชื่อว่า วาลิดโล (Vridlo) ภายในจัดแสดงสายน้ำแร่ นักท่องเที่ยวสามารถชิมน้ำแร่ด้วยถ้วยชามเฉพาะพิเศษ ที่ทำจากพอร์ซเลนในเมืองนี้เท่านั้น เมืองนี้เป็นที่นิยมในการเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพ และยังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามเหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง อาทิ โบสถ์ของแมร์ เมดิลีน และโบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์ วิหารของเซนต์ปีเตอร์และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างในสถาปัตยกรรมทูโอดอร์ จากนั้น อิสระให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อเลือกชมสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย หรือหาซื้อเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง “Becherovka” โดยมีโรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตจากสมุนไพรเป็นของขวัญของฝากสำหรับคนที่ท่านรัก จากนั้นนำท่านเดินสู่ กรุงปราก (Prague) เที่ยวชมบริเวณ จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต (Stara Mesto Square) ในพื้นที่กว่า 8 ตร.กม. ที่องค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็นมรดกโลก เป็นสถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600 - 700 ปี สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามของ สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวา เป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆ นำผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ เดินเล่นย่านจัตุรัสเมืองเก่าที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลาเพราะเต็มไปด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัลซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่วยุโรป แม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆ ก็นิยมนำไปเป็นเครื่องประดับหรือช่อโคมระย้าที่งดงามรอชมนาฬิกาโบราณที่จะมีตัวตุ๊กตาโบราณออกมาแสดงในทุกๆชั่วโมง 
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL HILTON PRAGUE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว


วันที่สาม    ปราก – ปราสาทปราก – เดอะโกลเด้นเลน – มหาวิหารเซนต์วิตุส – เวียนนา - ช้อปปิ้ง ถนนคาร์ทเนอร์ 
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านชมความสวยงามของ ปราสาทปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ตั้งอยู่บนเนินเขา ริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทำการของคณะรัฐบาล ชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆ มากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆ อีกด้วย เดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆ อีกมากมาย จากนั้นเดินทางสู่บริเวณ เดอะโกลเด้นเลน (Golden Lane) สถานที่ที่เคยเป็นร้านขายของในยุคแรกๆ และเปลี่ยนมาเป็นที่พักขององครักษ์ มหาดเล็ก และปัจจุบันเป็นแกลเลอรี่ ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ นำท่านชม มหาวิหารเซนต์วิตุส (St. Vitus Cathedral) วิหารประจำราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีแบบสเตนกลาสอย่างสวยงาม แล้วยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลสที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุด ให้ท่านถ่ายภาพจากภายนอกของปราสาทอันสวยงาม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย นครแห่งการดนตรี ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ผ่าน ถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายหลักของกรุงเวียนนาที่แวดล้อมไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อันงดงาม ผ่านชม โรงละครโอเปร่า (Opera House) ที่สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ.1863 - 1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปี ค.ศ.1955 จากนั้นเดินทางสู่ย่านถนนช้อปปิ้ง Kartner Street ย่านถนนการค้าที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีห้างสรรพสินค้าและร้านค้าต่างๆ มากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ RENAISANNCE WIEN HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่สี่      พระราชวังเชินบรุนน์ - บูดาเปสต์ – เที่ยวชมกรุงบูดาเปสต์ – Castle Hill – ล่องแม่น้ำดานูป
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเข้าชมความงดงามของ พระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮัปสเบิร์ก ซึ่งมีประวัติการสร้างมาตั้งแต่กลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 และต่อมาพระนางมาเรียเทเรซ่าให้สร้างขึ้นใหม่อย่างสง่างาม ด้วยจำนวนห้องถึง 1,441 ห้อง ในระหว่างปี ค.ศ.1744 - 1749 เพื่อใช้เป็นพระราชวังฤดูร้อน ชมความโอ่อ่าของท้องพระโรงและพลับพลาที่ประทับ ซึ่งได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงสวยงามไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ของฝรั่งเศส
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มีอารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube Cruises) อันลือชื่อ ชมความงามของทิวทัศน์และอารยธรรมของฮังการีในช่วง 600 - 800 ปีมาแล้ว ที่ตั้งเรียงรายกันอยู่ 2 ฟากฝั่ง "บูดา" และ "เปสต์" ชมความตระการตาของอาคารต่างๆ อาทิ อาคารรัฐสภา (Orszaghaz) ซึ่งงดงามเป็นที่ร่ำลือด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค บนตัวอาคารประกอบด้วยยอดสูงถึง 365 ยอด นอกจากนี้ท่านจะได้ชมสะพานเชน สะพานถาวรแห่งแรกที่สร้างข้ามแม่น้ำดานูบ โดยนาย William Tierney Clark วิศวกรชาวอังกฤษ เหล็กทุกชิ้นที่ใช้ในการสร้างได้นำมาจากประเทศอังกฤษเช่นกัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL HILTON BUDAPEST หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่ห้า บูดาเปสต์ – บราติสลาวา (สโลวัก) – เชสกี้ครุมลอฟ (เชค) – ปราสาทครุมลอฟ
เช้า 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม กรุงบูดาเปสต์ (Budapest) เมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ หรือที่ชาวฮังกาเรียนเรียกขานว่า “ดูนา” ตามชื่อแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่านกลางเมือง เมืองบูดาเปสต์แบ่งเป็นสองเมืองคือ เมืองบูดา ที่เต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมโบราณและศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ และเมืองเปสต์ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบ หรูหราและสมัยใหม่ด้วยวิทยาการ นำชมบริเวณ Castle Hill ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปจากภายนอกของอาคารพระราชวังโบราณ ชมบริเวณรอบ โบสถ์แมทเธียส (Matthias Church) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียสซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก และยังเป็นกษัตริย์ผู้ทรงสร้างสิ่งก่อสร้างที่งดงามในเมืองหลวงต่างๆ อีกมากมาย สร้างในสไตล์นีโอ - โกธิค หลังคาสลับสีสวยงามอันเป็นจุดเด่นที่สุดในศตวรรษที่ 15 ถัดจากโบสถ์เป็นอนุสาวรีย์ของพระเจ้าสตีเฟ่นที่ 1 พระบรมรูปทรงม้า ผลงานประติมากรรมที่งดงามของศตวรรษที่ 11 ที่อยู่หน้า ป้อมชาวประมง (Fishermen’s Bastion) จุดชมวิวเหนือเมืองบูดาที่ท่านสามารถชมความงามของแม่น้ำดานูบได้เป็นอย่างดี ป้อมแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ค.ศ.1905 โดยกลุ่มชาวประมงฮังกาเรียน นำชม จัตุรัสวีรบุรุษ (Heroes’ Square) บนฝั่งเปสต์ ที่ตั้งของ Millenary Monument อนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นฉลอง 1,000 ปีแห่งชัยชนะของชาวแมกยาร์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บราติสลาวา ประเทศสโลวัก สโลวาเกีย (อังกฤษ: Slovakia) หรือชื่อทางการคือ เมืองใหญ่ที่สุดของประเทศคือเมืองหลวงบราติสลาวา ปัจจุบันสโลวาเกียเป็นรัฐสมาชิกรัฐหนึ่งของสหภาพยุโรป และได้เปลี่ยนสกุลเงินของประเทศจากโครูนาสโลวักมาเป็นยูโรเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2552
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย 
นำท่านเที่ยว ชมกรุงบราติสลาวา ปราสาทบราติสลาวา (bratislava castle) ซึ่งเป็นอาคารทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตั้งอยู่บนเนินเขาร็อกกี้ฮิลล์ริมฝั่งแม่น้ำดานูบสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 - 18 ซึ่งเคยถูกเพลิงไหม้เสียหายจากนั้นมีการก่อสร้างเรื่อยมา และมีการก่อสร้างใหม่อีกครั้งในปี 1956 - 1964  ซึ่งท่านสามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองได้จากมุมของปราสาทแห่งนี้
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมียและบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg  และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีต และยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ตั้งแต่ปีค.ศ.1992  
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL DVORAK CESKY KRUMLOV หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่หก เชสกี้คลุมลอฟ – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) – เที่ยวชมเมือง – ถนนเกรไทรเด้ – ฮัลสแตท –เที่ยวชมเมือง 
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านถ่ายรูปกับ ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (Salzburg) เมืองที่มีชื่อเสียงจากการใช้สถานที่ต่างๆ ของเมืองในการถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อก้องโลก “เดอะซาวด์ออฟมิวสิค (The Sound of Music)” 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นำท่านชมเมืองที่แสนโรแมนติกที่มีทะเลสาบและภูเขาเป็นฉากสวย เมืองอนุรักษ์ที่ตั้งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำซาลซ่า เข้าชม สวนมิราเบล (Mirabel Garden) ที่อยู่ภายในพระราชวังเดิม ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้หลากหลายสีสัน ข้ามฝั่งสู่เมืองเก่าที่มี ป้อมปราการโฮเฮนซาลส์บวร์ก (Fortress Hohensalzburg) ตั้งเด่นตระหง่านอยู่บนเนินเขา แล้วผ่านไปชมบ้านเกิดคีตกวีเอกของโลกชาวออสเตรียน “โมสาร์ท” ที่สร้างผลงานทางด้านดนตรีไว้อย่างมากมาย ชมมหาวิหารประจำเมือง มหาวิหารแห่งซาลส์บวร์ก (Salzburg Cathedral) ที่สร้างขึ้นจากความร่ำรวยที่เกิดจากการทำเหมืองเกลือ ถนนเกรไทรเด้ (Getreidegasse) ที่มีชื่อเสียงประดับประดาไปด้วยป้ายบอกชื่อร้านค้าเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่น 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสแตท (Hallstatt) เมืองที่ได้ชื่อว่า เมืองริมทะเลสาบ ที่สวยที่สุดในโลก เป็นเมืองแรกๆ ในประวัติศาสตร์ที่เป็นแหล่งของเหมืองเกลือ ซึ่งในยุคเหล็กและยุคกลาง เกลือถือเป็นสินค้าที่มีค่ามาก ผ่านชมทิวทัศน์ที่แสนงดงามและขุนเขาตลอดสองข้างทางเมืองฮัลสแตทเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกสัมผัสความมหัศจรรย์ภาพของหมู่บ้านที่มีองค์ประกอบของเทือกเขาอยู่ด้านหลังเสมือนราวกับภาพวาด ทำให้เมืองนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800 - 400 ปีก่อนคริสตกาลและยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เซนต์วูฟกัง (St. Wolfgang)
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ SCALARIA ST. WOLFGANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่เจ็ด มิวนิค (เยอรมัน) – สนามฟุตบอลอลิอันซ์ อารีน่า – เที่ยงชมเมืองมิวนิค - ช้อปปิ้งแม็กซิมิเลียน สตาร์เช่
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นประตูของยุโรป เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ตั้งอยู่ในแถบแม่น้ำไอซาร์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 รองจากเบอร์ลิน และฮัมบูร์ก ปัจจุบันมิวนิคเป็นศูนย์กลางทางด้านการสื่อสารและการเงินของประเทศเยอรมันจากนั้นนำท่านเข้าชมสนามฟุตบอลขนาดยักษ์ สนามอลิอันซ์ อารีน่า (Allianz Arena) ชื่อเล่นว่า เรือยาง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเมืองมิวนิค เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2545 แล้วเสร็จสมบูรณ์เปิดใช้งานเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 รวมมูลค่าการก่อสร้างทั้งหมด 340 ล้านยูโร หรือราว 13,000 ล้านบาทไทย ปัจจุบันทีมที่ใช้สนามได้แก่ สโมสรฟุตบอลบาเยิร์นมิวนิค และเทเอาเฟา 1860 มิวนิค
(**หมายเหตุ สนามฟุตบอลอลิอันซ์ อารีน่า จะงดให้บริการในวันที่มีการแข่งขันหรือเทศกาลวันหยุด**)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเที่ยวชม เมืองมิวนิค ที่มีความหลากหลายด้วยสถาปัตยกรรมที่แตกต่าง เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของราชวงศ์วิทเทลสบาค และพัฒนาเมืองให้มีความสำคัญที่สุดทางตอนใต้ของเยอรมนี เป็นแหล่งผลิตเบียร์ ศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ BMW บันทึกภาพกับพระราชวังนิมเฟนเบิร์ก (Nymphenburg Palace) หรือพระราชวังฤดูร้อน เที่ยวชมสิ่งปลูกสร้างในเขตเมืองเก่าเรียกว่า จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (Marienplatz) อาทิ โบสถ์ที่มีรูปโดมหัวหอม, ประตูชัย, ย่านมหาวิทยาลัยเก่าแก่, หอสมุดแห่งชาติ, โรงละครโอเปร่า, เรสซิเด้นท์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง เริ่มจากโรงละครแห่งชาติ เป็นจุดเริ่มต้นของถนนสายสำคัญคือ ถนนแมกซิมิเลียน (Maximilian Strasse) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยอีกแห่งหนึ่งของเมืองนี้ เป็นที่ตั้งร้านขายของแบรนด์เนมราคาแพง และเป็นที่ตั้งของโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว นักท่องเที่ยวที่มาเดินเล่นบนถนนสายนี้ อาจได้กระทบไหล่ดาราหรือมหาเศรษฐีระดับโลก จัตุรัสมาเรียน ใจกลางเมืองเก่า นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ที่จะ ชมตุ๊กตาเต้นรำ ที่ประดับอยู่บนอาคารเทศบาลเมืองเก่า ในเวลา 11.00 น.และ 17.00 น.ของทุกวัน
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ด้วยเมนูพิเศษ ขาหมูทอดเยอรมัน พร้อมดื่มเบียร์สด ณ โรงเบียร์
 
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ MUNICH MARRIOTT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันที่แปด มิวนิค – เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางสู่สนามบินมิวนิค เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund 
14.25 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

วันที่เก้า กรุงเทพฯ
06.15 น.  
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Copyright © 2012-2017 Worantex Education and Travel Co., Ltd. All rights reserved.
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
ใบอนุญาตฯ นำเที่ยว เลขที่ 11/05838
เลขที่ 7 ซอยรามคำแหง 60 แยก 9 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-374-1300 โทรสาร 02-374-2600
อีเมล์ : info@wtravel.co.th
ไลน์ : @wtravel
ขอขอบคุณลูกค้าองค์กรที่ไว้วางใจใช้บริการ 


 
       
 
บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด ดำเนินกิจการพานักท่องเที่ยว และนักเรียน-นักศึกษา เดินทางไปต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ทางด้านการท่องเที่ยว และการศึกษา เท่านั้น
ไม่ได้ดำเนินกิจการ เพื่อพาเดินทางไปทำงาน หรือไปวัตถุประสงค์อื่นๆ และหากมีผู้แอบอ้างนำชื่อบริษัทฯ ไปใช้เพื่อพาท่านยื่นขอวีซ่าเดินทางไปต่างประเทศ โปรดแจ้งบริษัทฯ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป  คลิ๊ก

10 อันดับสายการบิน ปลอดภัยมากที่สุดในโลก | สถานที่ท่องเที่ยวแสนงดงามที่ต้องไปเยือนสักครั้ง | เกร็ดความรู้ การเดินทางด้วยเครื่องบินอย่างปลอดภัย | จองตั๋วเครื่องบินออนไลน์กับเรา | 4 วิธี ป้องกันกระเป๋าเดินทางหาย | บริการทัวร์กรุ๊ปเหมาพิเศษ | ชำระค่าทัวร์ด้วย SCB Bill Payment ง่าย สะดวก ไม่มีค่าธรรมเนียม

offline Close

Image
Top