เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน 26 วัน

ทัวร์เกาหลี

สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5 วัน 3 คืน

WRTE200580 สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5 วัน 3 คืน
สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5 วัน 3 คืน
 • เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ , อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) , วัดชินฮึงซา , พักซอรัคซาน 1 คืน , สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) , ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet , ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น ,
 • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / เริ่ม 14,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE200580
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  16 พ.ย. 63 - 20 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 0
  17 พ.ย. 63 - 21 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 0
  18 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 0
  19 พ.ย. 63 - 23 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 0
  20 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 0
  21 พ.ย. 63 - 25 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 0
  22 พ.ย. 63 - 26 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 0
  23 พ.ย. 63 - 27 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 0
  24 พ.ย. 63 - 28 พ.ย. 63 14,999 19,999 แสดง - 0
  25 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 15,999 20,999 แสดง - 0
  26 พ.ย. 63 - 30 พ.ย. 63 15,999 20,999 แสดง - 0
  27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 15,999 20,999 แสดง - 0
  28 พ.ย. 63 - 2 ธ.ค. 63 15,999 20,999 แสดง - 0
  29 พ.ย. 63 - 3 ธ.ค. 63 15,999 20,999 แสดง - 0
  30 พ.ย. 63 - 4 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
  1 ธ.ค. 63 - 5 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
  2 ธ.ค. 63 - 6 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  3 ธ.ค. 63 - 7 ธ.ค. 63 18,999 23,999 แสดง - 0
  4 ธ.ค. 63 - 8 ธ.ค. 63 18,999 23,999 แสดง - 0
  5 ธ.ค. 63 - 9 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  6 ธ.ค. 63 - 10 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  7 ธ.ค. 63 - 11 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
  8 ธ.ค. 63 - 12 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  9 ธ.ค. 63 - 13 ธ.ค. 63 18,999 23,999 แสดง - 0
  10 ธ.ค. 63 - 14 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  11 ธ.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  12 ธ.ค. 63 - 16 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
  13 ธ.ค. 63 - 17 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
  14 ธ.ค. 63 - 18 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
  15 ธ.ค. 63 - 19 ธ.ค. 63 16,999 21,999 แสดง - 0
  16 ธ.ค. 63 - 20 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  17 ธ.ค. 63 - 21 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  18 ธ.ค. 63 - 22 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  19 ธ.ค. 63 - 23 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  20 ธ.ค. 63 - 24 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  21 ธ.ค. 63 - 25 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  22 ธ.ค. 63 - 26 ธ.ค. 63 17,999 22,999 แสดง - 0
  23 ธ.ค. 63 - 27 ธ.ค. 63 18,999 23,999 แสดง - 0
  24 ธ.ค. 63 - 28 ธ.ค. 63 19,999 25,999 แสดง - 0
  25 ธ.ค. 63 - 29 ธ.ค. 63 20,999 26,999 แสดง - 0
  26 ธ.ค. 63 - 30 ธ.ค. 63 20,999 26,999 แสดง - 0
  27 ธ.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63 21,999 27,999 แสดง - 0
  28 ธ.ค. 63 - 1 ม.ค. 64 22,999 28,999 แสดง - 0
  29 ธ.ค. 63 - 2 ม.ค. 64 23,999 29,999 แสดง - 0
  30 ธ.ค. 63 - 3 ม.ค. 64 24,999 30,999 แสดง - 0
  31 ธ.ค. 63 - 4 ม.ค. 64 22,999 28,999 แสดง - 0

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  วันแรก < กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ -  อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)

  19.00น.

   

  19.00 นคณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู….. เคาน์เตอร์…… เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน ==è HAPPY TOGETHER  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกเช็คอินท์ตั๋วเครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน….

   หมายเหตุ  เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที ผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที

   

   

  22.25น.

   

  22.25 น. เดินทางสู่ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

   

   

   
     

  วันที่สอง < อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน

  05.40น.

   

  05.40+1 นถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว(เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

  จากนั้น นำท่านชมความงดงามของเกาะชื่อดัง เกาะนามิ เกาะยอดฮิตที่ ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ อีกทั้งเป็นเกาะชื่อดังที่ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลีชื่อดัง เพลงรักในสายลมหนาว หรือ “Winter Love Song” นำท่านขึ้นเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิใช้เวลาเพียง 5 นาที ให้ท่านได้ชมวิวรอบๆแม่น้ำที่หนาวจัดจนน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลย

   

  กลางวัน

   

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (เมนูทัคคาลบี ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี) (1)

   

  บ่าย

   นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ด้านหน้าอุทยานจะมีรูปปั้นหมีดำเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน  

  ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  (เมนูชาบูชาบู SHABU SHABU) (2)

   

  ที่พัก

  SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

   

  วันที่สาม < สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น

  เช้า

   

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)

  จากนั้น...นำท่านสู่ สกีรีสอร์ท Oak Valley Ski Resort หรือ Yangji Pine Resort Ski Valley หรือระดับเทียบเท่า นำท่านไปสนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย เนินสกีสำหรับผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน และ เนินสำหรับผู้ที่เล่นชำนาญแล้ว 1 เนิน

  จากนั้นนำท่านสู่ ไร่สตอเบอรี่ นักท่องเที่ยวมักจะเรียกว่า สตอเบอเร้อ เพราะผลสตอเบอรี่ลูกโตมากๆ บางลูกโตเท่าลูกละมุดบ้านเราเลย ให้ท่านได้เห็นแปลงปลูกสตอเบอรี่ของคนเกาหลี

   

  กลางวัน

   

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู Pork Calbi หมูย่างเกาหลีต้นตำรับ) (4)

   

  บ่าย

   จากนั้นนำท่านไปสนุกสนานเต็มที่กับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นไม่จำกัดรอบ)
  “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์”
  เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ เพื่อลงไปยังหุบเขาด้านล่างเพื่อสนุกกับเครื่องเล่น อาทิ  T-Express (รถไฟรางไม้) เครื่องเล่นที่เป็นไฮไลท์ของสวนสนุกแห่งนี้ พลาดไม่ได้เลยที่เดียว!!

  ไฮไลท์ที่ห้ามพลาด!! ท่านจะได้ชมความน่ารักของ หมีสีน้ำตาล ที่แสนรู้สามารถทำตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้ขนม ทั้งเดิน เต้น และโยนลูกบอล รับรองว่าท่านจะอดหลงรักไม่ได้เลยทีเดียว อีกทั้งท่านจะได้พบ แม่เสือ พ่อเสือ สิงโตเจ้าป่า หมีดำ ฯลฯ

   

  ค่ำ

   

   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่พะโล้แสนอร่อย (5)

  จากนั้น นำท่านไป ช้อปปิ้งต่อที่ ตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยฮงอิก หนึ่งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยสินค้าแฟชั่น ทั้งร้านค้า 2 ข้างทาง แผงลอย เสื้อผ้าแฟชั่น รองเท้า แว่นตา กระเป๋าราคาถูกๆ รวมไปถึงร้านแบรนด์เนมอย่าง H&M และ 3CE รวมถึงอาหาร เครื่องดื่ม ร้านกาแฟ ร้านเครื่องประดับ ให้ท่านเลือกซื้อมากมาย

   

  ที่พัก

  GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว 

  วันที่สี่ < น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเก็ตนามู- โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง

  ( สยามสแควร์เกาหลี )

  เช้า

   

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม  (6)

  จากนั้นพาท่านไปชม  RED PINE  หรือ น้ำมันสนเข็มแดง  สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนนี้ สรรพคุณช่วยลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกเลือดให้สะอาดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม  จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง เป็นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล

   

  กลางวัน

   

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูไก่ตุ๋นโสม  (7)

   

  บ่าย

   จากนั้น พาท่านไปชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีแสนอร่อย  พร้อมชิมสาหร่าย หรือจะเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านก็ได้   จากนั้นพาท่านไปสวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี  กับการสวมชุดประจำชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย  จากนั้นนำท่านไปเรียนรู้เกี่ยวกับการ ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) อาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน  

  ค่ำ

  *** อิสระอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจ***    

  ที่พัก

  GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า 3 ดาว

   

   

  วันที่ห้า < ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส  - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก - ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ       

  เช้า

   

  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)

  จากนั้นนำท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้

   

  กลางวัน

   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูโอซัม บุลโกกิ ประกอบไปด้วย ปลาหมึกสดหั่นชิ้นพอดีคำ และเนื้อหมู สไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรต้นตำรับจนเข้ากัน  (9)

  จากนั้นนำท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้านละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ ข้าวพองรสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือมาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปปิ้งอย่างจุใจ

  ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพื่อทำการเช็คอินตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ....

   

  17.10น.

   

  17.10 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

   

  21.10น.

  21.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………

   

   

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

     แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

     สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5 วัน 3 คืน
     สัมผัสหิมะแรก FIRST SNOW 5 วัน 3 คืน
     ราคาเริ่มต้น 14,999
     ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน