เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 6 เดือน 15 วัน

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี AUTUMN

WRTE200421
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี AUTUMN
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี AUTUMN
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี AUTUMN
 • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / เริ่ม 15,876 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE200421
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  2 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  4 ก.ย. 63 - 8 ก.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  9 ก.ย. 63 - 13 ก.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  11 ก.ย. 63 - 15 ก.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  16 ก.ย. 63 - 20 ก.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  18 ก.ย. 63 - 22 ก.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  23 ก.ย. 63 - 27 ก.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  25 ก.ย. 63 - 29 ก.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  30 ก.ย. 63 - 4 ต.ค. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  2 ต.ค. 63 - 6 ต.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 20
  7 ต.ค. 63 - 11 ต.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 20
  9 ต.ค. 63 - 13 ต.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 20
  14 ต.ค. 63 - 18 ต.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 20
  16 ต.ค. 63 - 20 ต.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 20
  21 ต.ค. 63 - 25 ต.ค. 63 16,876 21,876 แสดง - 20
  23 ต.ค. 63 - 27 ต.ค. 63 17,876 22,876 แสดง - 20
  28 ต.ค. 63 - 1 พ.ย. 63 16,876 21,876 แสดง - 20
  30 ต.ค. 63 - 3 พ.ย. 63 16,876 21,876 แสดง - 20
  4 พ.ย. 63 - 8 พ.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  6 พ.ย. 63 - 10 พ.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  11 พ.ย. 63 - 15 พ.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  13 พ.ย. 63 - 17 พ.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  18 พ.ย. 63 - 22 พ.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  20 พ.ย. 63 - 24 พ.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  25 พ.ย. 63 - 29 พ.ย. 63 15,876 20,876 แสดง - 20
  27 พ.ย. 63 - 1 ธ.ค. 63 15,876 20,876 แสดง - 20

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอินชอน                                                         

  19.30น.

   

  19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน อีสตาร์ เจ็ท (ZE) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

   

  23.30น.

   

  23.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน     อีสตาร์ เจ็ท (ZE) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

   

   
     

  วันที่สอง       สนามบินอินชอน – สวนศิลปะอันยาง – สะพานกระจกแก้ว – เกาะนามิ - ซูวอน                 

  22.25น.

   

  22.25 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินอีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE512 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

   

  06.20น.

   06.20 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ทปรับอากาศนำเที่ยวสู่เมืองชุนชอน 

  หรือ

    

  02.40น.

   

  02.40 น. เหินฟ้าสู่กรุงโซล โดยสายการบินอีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE514 (ใช้เวลาบินประมาณ 5.30 – 06.00 ชั่วโมง) (ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

   

  10.20น.

  10.20 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางโดยรถโค้ทปรับอากาศนำเที่ยวสู่เมืองชุนชอน

  นำชมผลงานจินตนาการของศิลปินมากมายที่โดดเด่นด้วยการผสมผสานกับธรรมชาติที่สวยงามได้อย่างลงตัวที่ สวนศิลปะอันยาง (Anyang Art Park-??????) ชื่นชมและสนุกสนานไปกับการถ่ายรูปคู่กับจุดน่าสนใจกว่า 20 จุด อาทิ หอคอย 1 ตารางเมตร (Misfit Tower), หอชมวิว MVRDV (Anyang Peak), รี.วอล.เวอร์ (Re.Vol.Ver), อุโมงค์ linear Building Up in The Tree, ทางวกวนกระจก(Dimensional Mirror Labyrinth), บ้านกล่องอันยาง (Anyang Crate House) ให้เวลาทุกท่านได้แชะภาพฮิปๆ ชิคๆ กันมากมาย จากนั้นชม สะพานกระจกแก้ว ตั้งอยู่บนแม่น้ำซุยัง เมืองชุนชอน ลักษณะคล้ายสะพานแขวน ชมวิวทิวทัศน์

   

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) เมนู ไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี

   

  บ่าย

  ท่านลงเรือเฟอร์รี่สู่เดินทางสู่เกาะนามิ โดยใช้เวลาข้ามประมาณ 10 นาที เกาะแห่งนี้ตั้งตามชื่อของนายพลนามิซึ่งเข้ารับราชการตั้งแต่อายุ 17 ท่านเป็นผู้มีความสามารถนำทัพไปปราบจลาจลในทางภาคเหนือของเกาหลีจนได้รับตำแหน่งสูงในขณะที่ท่านอายุยังน้อย

   

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 2) เมนู สุกี้สไตล์เกาหลีบนหม้อไฟร้อนๆ

   

  ที่พัก

  NEW M HOTEL / JM HOTEL / BENIKEA RIO HOTEL หรือเทียบเท่า

   

  วันที่สาม       ป้อมปราการฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์เครื่องสำอาง – โซล - ย่านฮงแด                                                                                                           

  เช้า

   

  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 3) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำคณะเดินทางสู่ ป้อมปราการฮวาซอง เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ตั้งแต่ยุคโจซอน (Joseon) สร้างขึ้นช่วงปี ค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการ   ประจำเขต Suwon-si ของจังหวัดเคียงกีโด เพื่อเป็นรากฐานสำหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้

   

  กลางวัน

   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)  เมนู หมูย่างเกาหลี  

  บ่าย

   จากนั้นท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเชิญท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมขบวนพาเหรดแฟนตาซีจากตัวการ์ตูนสุดน่ารักเติมเต็มความสุขของท่าน สนุกสนานไปกับเครื่องเล่นต่างๆ ไม่จำกัดชนิดพร้อมทั้งบรรยากาศสุดโรแมนติก  

  ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ (มื้อที่ 5) เมนู ปลาย่างเตาถ่าน ปลาเนื้อแน่นย่างร้อนๆ ออกรสเค็มนิดๆ หอมถ่านที่ใช้ย่าง รับประทานเคียงกับกิมจินานาชนิด

  หลังอาหาร จากนั้นนำท่านไปอิสระเดินเล่นช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านฮงแด หรือ HONG-IK STREET เป็นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย ที่นี่มีทั้งแกลเลอรี่ศิลปะ ร้านค้าจำหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นกลุ่มอายุ 20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆ ไม่สูงมาก

   

  ที่พัก

  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

   

  วันที่สี่      ศูนย์โสม - ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามุ – ร้านเช่าชุดฮันบก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าเช่า) - พระราชวังเคียงบ็อค - ศูนย์สาหร่าย – ทำคิมบับ - ดิวตี้ ฟรี – เมียงดง                              

  เช้า

   

  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ศูนย์โสมเกาหลี ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและนำกลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือทางบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกรวมถึงสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับของเรา

   

  กลางวัน

   บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม  

  บ่าย

   

  จากนั้นนำท่านเข้าชมศูนย์สาหร่าย เยี่ยมชมของฝากที่มีชื่อเสียงของเกาหลี สาหร่ายผลิตสดใหม่ทุกวัน มีหลายรสชาติ เหมาะกับให้ท่านได้เลือกซื้อไปเป็นของฝากของที่ระลึก นำท่านเรียนรู้วิธีการทำคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่าย เมนูง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คำว่า คิม แปลว่า สาหร่าย คำว่า บับ แปลว่า ข้าวลักษณะจะเป็นแท่งยาวๆ แล้วจะหั่นเป็นชิ้นๆ พอดีคำจิ้มกับโชยุหรือวาซาบิก็ได้ตามใจชอบ จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ดิวตี้ฟรี ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

   

  ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

  หลังอาหาร นำท่าน ช้อปปิ้งย่านเมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้เท่านั้น พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี เป็นแหล่งรวมตัวของวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมจำนวนมากในแต่ละวัน

   

  ที่พัก

  L’ART HOTEL / PRIME HOTEL / GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่า

   

  วันที่ห้า         ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยแอมเมทิส – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)  – ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน       

  เช้า

   

  บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 8) ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  นำท่านสู่ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากยอดเขามาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน้ำมันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ำมันมาผลิตและวิจัยออกมาเป็นน้ำมัน สามารถช่วยในการลดระดับไขมันในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี นำท่านชมศูนย์เจียระไนพลอยแอมมาทิส ชาวเกาหลีนิยมพลอยสีม่วงพลอย และถือว่าเป็นอัญมณีนำโชคและสุขภาพของผู้ที่เกิดวันเสาร์ นำท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล หรือ N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของกรุงโซล บางครั้งถูกเรียกว่า “นัมซาน ทาวเวอร์” (NAMSAN TOWER) ตามสถานที่ตั้งคือบนภูเขานัมซาน

   

  กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 9) เมนู จิมดัก หรือ ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น 

  บ่าย

   

  จากนั้นแวะซื้อของฝากที่ร้านซุปเปอร์มาเก็ต เลือกซื้อสาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมที่แปรรูปเป็นขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางโสม กิมจิ เป็บเปโร้หรือป๊อกกี้เกาหลี ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น

                     สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางสู่สนามบินอินชอน เช็คอินรับบอร์ดดิ้งพาส

   

  17.50น.

  17.05 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน อีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE511 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง 

  21.25น.

  21.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

   

  หรือ

    

  20.55น.

  20.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ สายการบิน อีสตาร์ เจ็ท เที่ยวบินที่ ZE513 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

   

  01.40น.

  01.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

   

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

     แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

     ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี AUTUMN
     ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ติ่งเกาหลี AUTUMN
     ราคาเริ่มต้น 15,876
     ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน