เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 12 ปี 11 เดือน 29 วัน

ทัวร์ฮ่องกง

ZHKG23 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง]

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น WRTE192178 ZHKG23 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง]
ZHKG23 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง]
 • นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ที่เก่าแก่ของมาเก๊า ชมสวนจำลองหยวนหมิง พร้อมโชว์การแสดง ถ่ายรูปคู่ หอไอเฟลจำลอง ชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว อิสระช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย และตลาดหล่อหวู่เซ็นเตอร์
 • 3 ดาว
3 วัน 2 คืน / เริ่ม 8,999 บ.
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE192178
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF) เลือกวันเดินทาง

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  26 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
  27 มี.ค. 63 - 29 มี.ค. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
  28 มี.ค. 63 - 30 มี.ค. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
  17 เม.ย. 63 - 19 เม.ย. 63 9,999 13,499 แสดง - 20
  18 เม.ย. 63 - 20 เม.ย. 63 9,999 13,499 แสดง - 20
  24 เม.ย. 63 - 26 เม.ย. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  25 เม.ย. 63 - 27 เม.ย. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  3 พ.ค. 63 - 5 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  4 พ.ค. 63 - 6 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  8 พ.ค. 63 - 10 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  9 พ.ค. 63 - 11 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  15 พ.ค. 63 - 17 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  16 พ.ค. 63 - 18 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  22 พ.ค. 63 - 24 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  23 พ.ค. 63 - 25 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  29 พ.ค. 63 - 31 พ.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  30 พ.ค. 63 - 1 มิ.ย. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  5 มิ.ย. 63 - 7 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
  6 มิ.ย. 63 - 8 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
  12 มิ.ย. 63 - 14 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
  13 มิ.ย. 63 - 15 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
  19 มิ.ย. 63 - 21 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
  20 มิ.ย. 63 - 22 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
  26 มิ.ย. 63 - 28 มิ.ย. 63 8,999 12,499 แสดง - 24
  4 ก.ค. 63 - 6 ก.ค. 63 10,999 14,499 แสดง - 24
  21 ส.ค. 63 - 23 ส.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  22 ส.ค. 63 - 24 ส.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  28 ส.ค. 63 - 30 ส.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  29 ส.ค. 63 - 31 ส.ค. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  4 ก.ย. 63 - 6 ก.ย. 63 9,999 13,499 แสดง - 24
  5 ก.ย. 63 - 7 ก.ย. 63 9,999 13,499 แสดง - 24

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขกรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – เงื่อนไขการยกเลิกต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนั้นๆ
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

    แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

    ZHKG23 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง]
    ZHKG23 ฮ่องกง นองปิง เซินเจิ้น จูไห่ มาเก๊า [เลทส์โก ส้มพาฟิน 4 เมือง]
    ราคาเริ่มต้น 8,999
    ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน