เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน 29 วัน

ทัวร์เกาหลี

ทัวร์เกาหลี สกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บิงซู...สโนว์เบอร์รี่

WRTE191664 ทัวร์เกาหลี สกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บิงซู...สโนว์เบอร์รี่
ทัวร์เกาหลี สกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บิงซู...สโนว์เบอร์รี่
 • สวนสนุกเอเวอร์แลนด์... สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สนุกสนานกับการเล่นสกี...สัมผัสหิมะขาวต้นฤดูหนาว โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก ชิมสตรอเบอร์รี่... ลูกใหญ่ หวาน หอม สดๆ จากไร่
 • สนุกสนานกับการเล่นสกี,ไร่สตรอเบอร์รี่,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,โซลทาวเวอร์,ศูนย์รวมเครื่องสำอาง,พิพิธภัณฑ์สาหร่ายและการทำข้าวห่อสาหร่าย+พร้อมสวมชุดฮันบก,ศูนย์สมุนไพร,มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา,ช้อปปิ้งย่านฮงแด,ศูนย์โสม,ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง,ศูนย์พลอยอเมทิส,พระราชวังชางด็อกกุง,หมู่บ้านบุกชอนฮันอก,ดิวตี้ฟรี,โบสถ์มียงดง,ช้อปปิ้งย่างเมียงดง
 • เมนูพิเศษ !!!...ปิ้งย่างบาบีคิวบุฟเฟต์
 • 3 ดาว
5 วัน 4 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE191664
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  24 พ.ย. 62 - 28 พ.ย. 62 15,888 21,888 แสดง - 0
  Sold Out
  25 พ.ย. 62 - 29 พ.ย. 62 14,888 20,888 แสดง - 0
  Sold Out
  26 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 15,888 21,888 แสดง - 0
  Sold Out
  27 พ.ย. 62 - 1 ธ.ค. 62 16,888 22,888 แสดง - 0
  Sold Out
  29 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 16,888 22,888 แสดง - 0
  Sold Out
  30 พ.ย. 62 - 4 ธ.ค. 62 17,888 23,888 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ธ.ค. 62 - 5 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  2 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  3 ธ.ค. 62 - 7 ธ.ค. 62 19,888 25,888 แสดง - 0
  Sold Out
  4 ธ.ค. 62 - 8 ธ.ค. 62 19,888 25,888 แสดง - 0
  Sold Out
  5 ธ.ค. 62 - 9 ธ.ค. 62 19,888 25,888 แสดง - 0
  Sold Out
  6 ธ.ค. 62 - 10 ธ.ค. 62 19,888 25,888 แสดง - 0
  Sold Out
  7 ธ.ค. 62 - 11 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ธ.ค. 62 - 12 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  9 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  10 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  12 ธ.ค. 62 - 16 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  13 ธ.ค. 62 - 17 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  14 ธ.ค. 62 - 18 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ธ.ค. 62 - 19 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ธ.ค. 62 - 22 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  19 ธ.ค. 62 - 23 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ธ.ค. 62 - 24 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ธ.ค. 62 - 26 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  23 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  24 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 18,888 24,888 แสดง - 0
  Sold Out
  25 ธ.ค. 62 - 29 ธ.ค. 62 20,888 26,888 แสดง - 0
  Sold Out
  26 ธ.ค. 62 - 30 ธ.ค. 62 20,888 26,888 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62 21,888 27,888 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63 16,888 22,888 แสดง - 0
  Sold Out
  30 ธ.ค. 62 - 3 ม.ค. 63 22,888 28,888 แสดง - 0
  Sold Out
  31 ธ.ค. 62 - 4 ม.ค. 63 22,888 28,888 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

  ทัวร์เกาหลี สกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บิงซู...สโนว์เบอร์รี่
  ทัวร์เกาหลี สกี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5 วัน 4 คืน ซุปตาร์ บิงซู...สโนว์เบอร์รี่
  ราคาเริ่มต้น 14,888
  ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน