เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 5 เดือน 9 วัน

ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3D 2N

WRTE191591 ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3D 2N
ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3D 2N
 • พิเศษ!!ชมโชว์ม่านน้ำ "SPECTRA Light & Water Show,เช็คอินสุดชิคถนนฮาจิเลน
 • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง,เมอร์ไลออน พาร์ค,การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์,มารีน่าเบย์แซน,ชมน้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & water Show,วัดเจ้าแม่กวนอิม,วัดพระเขี้ยวแก้ว,ฮาจิเลน,ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • 3 ดาว
3 วัน 2 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE191591
 • โรงแรม
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

  ช่วงเวลาเดินทาง

  วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
  2 ม.ค. 63 - 4 ม.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
  Sold Out
  3 ม.ค. 63 - 5 ม.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
  Sold Out
  4 ม.ค. 63 - 6 ม.ค. 63 11,999 15,999 แสดง - 0
  Sold Out
  9 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  10 ม.ค. 63 - 12 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  11 ม.ค. 63 - 13 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  16 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  17 ม.ค. 63 - 19 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  18 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  30 ม.ค. 63 - 1 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  31 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  1 ก.พ. 63 - 3 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  6 ก.พ. 63 - 8 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  7 ก.พ. 63 - 9 ก.พ. 63 13,999 18,499 แสดง - 0
  Sold Out
  8 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 14,999 19,499 แสดง - 0
  Sold Out
  15 ก.พ. 63 - 17 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  20 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  21 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  22 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  27 ก.พ. 63 - 29 ก.พ. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out
  28 ก.พ. 63 - 1 มี.ค. 63 12,999 16,999 แสดง - 0
  Sold Out

  รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

  เงื่อนไขการจองทัวร์

  โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

   • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
    – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
    – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
    **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
    กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
   • เงื่อนไขการให้บริการ
    การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
    – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
    – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
   • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
    – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
    – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
    – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
    – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
    – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
    – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
    – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
   • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
    – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
    – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
    – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
    – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
   • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
    – การยกเลิก
  {{priceAdult | numFormat}}
  {{priceChild | numFormat}}
  รวม
  {{priceTotal | numFormat}}

  ท่านอื่นที่ดูทัวร์นี้ ยังเลือกดูทัวร์เหล่านี้อีกด้วย

   ทัวร์ที่ใกล้เคียงกันกับทัวร์นี้

     แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

     ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3D 2N
     ทัวร์สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 3D 2N
     ราคาเริ่มต้น 11,999
     ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน