เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน 29 วัน

ทัวร์จีน

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONGKONG 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น WRTE190978 ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONGKONG 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONGKONG 3 วัน 2 คืน
 • เซินเจิ้น – พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น – ชาจีน เยื่อไผ่ บัวหิมะ – หยก – ช้อปปิ้งตงเหมิน – โชว์ม่านน้ำ Mangrove Groove วัดแชกงมิว – วัดหวังต้าเซียน
 • – ช้อปปิ้งนาธาน จิมซาจุ่ย
3 วัน 2 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190978

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
6 มิ.ย. 62 - 8 มิ.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
27 มิ.ย. 62 - 29 มิ.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
4 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ค. 62 - 20 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ค. 62 - 27 ก.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
8 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
15 ส.ค. 62 - 17 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 8,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
29 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 14 ก.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 21 ก.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
26 ก.ย. 62 - 28 ก.ย. 62 8,999 12,499 แสดง - 0
Sold Out
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 9,999 13,499 แสดง - 0
Sold Out
22 ต.ค. 62 - 24 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 10,999 14,499 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

ไม่มีรายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
   กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
  • เงื่อนไขการให้บริการ
   การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
   – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
   – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
   – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
   – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
   – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
   – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
   – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
   – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
   – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
   – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
   – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
   – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
   – การยกเลิก
{{priceAdult | numFormat}}
{{priceChild | numFormat}}
รวม
{{priceTotal | numFormat}}

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONGKONG 3 วัน 2 คืน
ทัวร์ฮ่องกง มหัศจรรย์ HONGKONG 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 8,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน