เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 3 เดือน 27 วัน

ทัวร์พม่า

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน

ทัวร์ถูกกว่าหมื่น WRTE190965 ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน
 • ไหว้พระ 9 วัด เพื่อเป็นศิริมงคล กับชีวิตและครอบครัว สักการะมหาเจดีย์ชเวดากอง (1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า) ไหว้พระขอพร ณ วัดพระเขี้ยวแก้ว ขอพรเทพทันใจ และขอพรจากพระพุทธรูปทองคำ ที่ เจดีย์โบตาทาวน์ ขอพรหลวงพ่องาทัตยี พระพุทธรูปปางมารวิชัย ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ สักการะพระเกศาธาตุที่วัดบารมี (พระเกศามีชีวิต) ช้อปปิ้งสินค้าพิ้นมือง แบบจุใจ ณ ตลาดสก๊อต อิ่มอร่อยกับอาหารเลิศรส เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร พักดี 4 ดาว Best Western Green Hill Hotel หรือ Summit Parkview Hotel เที่ยวเต็มอิ่ม บินเช้ากลับดึก
2 วัน 1 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190965
ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
8 มิ.ย. 62 - 9 มิ.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
15 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
22 มิ.ย. 62 - 23 มิ.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
29 มิ.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ค. 62 - 6 ก.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
6 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ค. 62 - 8 ก.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
13 ก.ค. 62 - 14 ก.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ค. 62 - 15 ก.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
16 ก.ค. 62 - 17 ก.ค. 62 8,900 10,400 แสดง - 0
Sold Out
20 ก.ค. 62 - 21 ก.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ค. 62 - 29 ก.ค. 62 8,900 10,400 แสดง - 0
Sold Out
2 ส.ค. 62 - 3 ส.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
3 ส.ค. 62 - 4 ส.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
9 ส.ค. 62 - 10 ส.ค. 62 8,900 10,400 แสดง - 0
Sold Out
17 ส.ค. 62 - 18 ส.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
23 ส.ค. 62 - 24 ส.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
24 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
25 ส.ค. 62 - 26 ส.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
30 ส.ค. 62 - 31 ส.ค. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
31 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
5 ก.ย. 62 - 6 ก.ย. 62 7,555 9,055 แสดง - 0
Sold Out
7 ก.ย. 62 - 8 ก.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
11 ก.ย. 62 - 12 ก.ย. 62 7,555 9,055 แสดง - 0
Sold Out
12 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 7,555 9,055 แสดง - 0
Sold Out
14 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
18 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 7,555 9,055 แสดง - 0
Sold Out
19 ก.ย. 62 - 20 ก.ย. 62 7,555 9,055 แสดง - 0
Sold Out
21 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out
25 ก.ย. 62 - 26 ก.ย. 62 7,500 9,000 แสดง - 0
Sold Out
28 ก.ย. 62 - 29 ก.ย. 62 7,900 9,400 แสดง - 0
Sold Out

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

  • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
   – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
   – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
   **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
   กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
  • เงื่อนไขการให้บริการ
   การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
   – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
   – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
  • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
   – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
   – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
   – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
   – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
   – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
   – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
   – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
  • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
   – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
   – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
   – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
   – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
  • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
   – การยกเลิก
{{priceAdult | numFormat}}
{{priceChild | numFormat}}
รวม
{{priceTotal | numFormat}}

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน
ทัวร์ พม่า ย่างกุ้ง บุญนำพา ไหว้พระ 9 วัด 2วัน 1คืน
ราคาเริ่มต้น 7,500
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน