เปิดบริการตั้งแต่ 29 มกราคม 2550 - ปัจจุบัน
| เปิดบริการมาแล้ว 13 ปี 5 เดือน 3 วัน

ทัวร์เกาหลี

ULTRA SUMMER SEOUL

WRTE190503 ULTRA SUMMER SEOUL
ULTRA SUMMER SEOUL
  • •ท่องอาณาจักรล็อตเต้… เฮฮาทั้ง Lotte World + Lotte Aquarium •ถ่ายรูป ชิค..ชิค DDP LED Rose Garden •พิเศษสวมชุดฮันบกเดินชม Bukchon Hanok Village
  • •ช้อปปิ้งเพลินๆ Hongdae & Myeongdong
  • 3 ดาว
5 วัน 3 คืน / SOLD OUT
ข้อมูลเพิ่มเติม
รหัสสินค้า: WRTE190503
  • โรงแรม
  • ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์ (PDF)

    ช่วงเวลาเดินทาง

    วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆGroup Size
    1 พ.ค. 62 - 5 พ.ค. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    5 พ.ค. 62 - 9 พ.ค. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    7 พ.ค. 62 - 11 พ.ค. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    11 พ.ค. 62 - 15 พ.ค. 62 16,888 21,788 แสดง - 0
    Sold Out
    13 พ.ค. 62 - 17 พ.ค. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    17 พ.ค. 62 - 21 พ.ค. 62 16,888 21,788 แสดง - 0
    Sold Out
    19 พ.ค. 62 - 23 พ.ค. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    23 พ.ค. 62 - 27 พ.ค. 62 16,888 21,788 แสดง - 0
    Sold Out
    25 พ.ค. 62 - 29 พ.ค. 62 16,888 21,788 แสดง - 0
    Sold Out
    29 พ.ค. 62 - 2 มิ.ย. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    30 พ.ค. 62 - 3 มิ.ย. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    3 มิ.ย. 62 - 7 มิ.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    6 มิ.ย. 62 - 10 มิ.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    9 มิ.ย. 62 - 13 มิ.ย. 62 13,888 18,788 แสดง - 0
    Sold Out
    12 มิ.ย. 62 - 16 มิ.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    15 มิ.ย. 62 - 19 มิ.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    18 มิ.ย. 62 - 22 มิ.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    21 มิ.ย. 62 - 25 มิ.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    24 มิ.ย. 62 - 28 มิ.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    27 มิ.ย. 62 - 1 ก.ค. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    30 มิ.ย. 62 - 4 ก.ค. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    3 ก.ค. 62 - 7 ก.ค. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    6 ก.ค. 62 - 10 ก.ค. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    9 ก.ค. 62 - 13 ก.ค. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    12 ก.ค. 62 - 16 ก.ค. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    15 ก.ค. 62 - 19 ก.ค. 62 13,888 18,788 แสดง - 0
    Sold Out
    18 ก.ค. 62 - 22 ก.ค. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    21 ส.ค. 62 - 25 ส.ค. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    24 ส.ค. 62 - 28 ส.ค. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    28 ส.ค. 62 - 1 ก.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    30 ส.ค. 62 - 3 ก.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    3 ก.ย. 62 - 7 ก.ย. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    6 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    9 ก.ย. 62 - 13 ก.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    12 ก.ย. 62 - 16 ก.ย. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    15 ก.ย. 62 - 19 ก.ย. 62 14,888 19,788 แสดง - 0
    Sold Out
    18 ก.ย. 62 - 22 ก.ย. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out
    21 ก.ย. 62 - 25 ก.ย. 62 15,888 20,788 แสดง - 0
    Sold Out

    รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

    เงื่อนไขการจองทัวร์

    โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

      • เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
        – กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร้อมชำระงวดแรก (ค่าใช้จ่ายในการมีมัดจำขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์ นั้นๆ) หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
        – ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
        **สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
        กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน*** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
      • เงื่อนไขการให้บริการ
        การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวนครบตามจำนวนที่บริษัทได้ระบุไว้ต่อกรุ๊ป
        – กรณีที่จำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการ โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
        – หรือส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
      • เงื่อนไขที่รวมในอัตราค่าบริการ
        – ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ
        – ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์
        – ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไม่เกินท่านละ 20 กก.
        – ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
        – ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
        – ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ใน รายการ
        – ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
        – ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000.-บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 500,000.-บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
      • เงื่อนไขที่ไม่รวมในอัตราค่าบริการ
        – ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการ ขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
        – ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
        – ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าอินเตอร์เน็ต
        – ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
      • เงื่อนไขเพิ่มเติมเฉพาะบริษัทวอเรนเทค เอดดูเคชั่น จำกัด กรณียกเลิกการเดินทางและคืนค่าทัวร์
        – การยกเลิก
    {{priceAdult | numFormat}}
    {{priceChild | numFormat}}
    รวม
    {{priceTotal | numFormat}}

    แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

    ULTRA SUMMER SEOUL
    ULTRA SUMMER SEOUL
    ราคาเริ่มต้น 13,888
    ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน